Tallinna 13 – Norra toetus ja Paide SRIKi kogukonnamaja

Selle aasta aprilli lõpus sai Paide SRIK rõõmustava uudise: meie taotlus „Paide SRIKi kogukonnakeskuse loomine“ sai rahastuse meetmes „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“. Tegemist on meetmega, millega toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammist Eesti väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate ajalooliste hoonete korrastamist selliselt, et need oleksid aktiivses kasutuses kohaliku kogukonna poolt.

Projektitaotlus koosnes projektikirjeldusest (kuidas ja mille jaoks hoonet kasutama hakatakse), ehituslikust eelprojektist, eelarvest ning kinnitusest projektipartnerite kaasamise kohta. Kokkuvõtet projektiideest ja planeeritavast hoone renoveerimise kirjeldusest ning nende alusdokumentidest saab lugeda siit:

Projektiidee kirjeldus ja põhjendus

Üldülevade: kavandatavad ennistustegevused Tallinna 13 majas

Tallinna 13 eritingimused Muinsuskaitseametilt

EKA uuring Tallinna 13 kohta

Eelprojektist Tallinna 13 fassaadivaade

Tallinna 13 kinnistu kuulub Paide linnale kuuluvale sihtasutusele „Ajakeskus Wittenstein“, kellega on Paide SRIK sõlminud hoone kasutamiseks hoonestusõiguse lepingu kestvusega 40 aastat. Selle aja jooksul kohustub Paide SRIK hoone ennistama, kasutama seda kogukondlikus tegevuses ning perioodi lõpus sihtasutusele, ehk sisuliselt Paide linnale hoone tagastama. Paide SRIKi liikmed on seejuures: Paide linnavalitsus, Eesti Muinsuskaitse Selts, Ühendus Weissenstein ja eraisikud, ehk tegemist on koostöös kodanikualgatuse ning linnavõimuga käivitunud ettevõtmisega.

Meie eesmärgiks selles projektis on täiel määral ning nö õigeid materjale ja töövõtteid kasutades ennistada Paides, Tallinna 13 asuv ajalooline hoone (vt maja kohta lähemalt siit: https://majalood.weissenstein.ee/tallinna/tallinna-13/) ning (taas)luua sinna säästva renoveerimise teabekeskus, milles jagatakse tegevusi ning ruumide kasutamist ühiselt koos kohaliku kogukonnaga. Selle jaoks anti meetmest toetust kokku summas 338 328,40 eurot. Sellele tuleb lisada omafinantseering, mille on otsustanud tagada Paide linn, see on summas 84 582,10 eurot, nii et projekti kõik abikõlbulikud kulud on kokku 422 910,50 eurot (ilma käibemaksuta). Sellest summast kasutatakse puhtalt nn ehituse, ehk hoone renoveerimise jaoks suurusjärgus 323 000 eurot, ülejäänud osa läheb ka partneritega seotud kulutusteks (kohustuslik on kaasata partner Norrast, kellega tehakse ühistegevusi, millega on seotud ka reisikulud), üritusteks (vähemalt ava- ja lõpuüritus), töövahenditeks ja sisustuseks, töötasuks (st nii mahukat ja vastutusrikast projekti ei juhita enam ainult vabatahtliku tööga) ning muudeks vajalikeks kuludeks (hoone ekspluateerimiskulud, raamatupidamine jms).

Oma tegevuses tugineme juba varasemale kogemusele aastatel 2007-2019 Paides, Tallinna 9 ja 11 hoonetes tegutsenud Paide SRIKi infokeskuses ja Wabalinna majas kui kogukonnakeskuses. Nende ja planeeritavate tegevuste kohta saab näha 14. mail 2021. a facebookis üle kantud projekti avaüritusel näidatud esitlust (FB link: https://www.facebook.com/events/5806337222724792/?ref=newsfeed).

Vaata esitlust pdf failis siit.

Projekti tegevused algasid 14. mail 2021. Suve jooksul toimub hoonest prahi ning ajaliselt hilisemate ja ennistamisega mitte seotud kihtide eemaldamine, hange ehitusprojekti koostamiseks (eelprojekti alusel) ning seejärel ka ehitusliku põhiprojekti koostamine. Alates 2021. a sügisest toimuvad hanked ehitaja, ehk hoone ennistaja leidmiseks ning ehituse, ehk hoone ennistamisega alustame 2022. aasta alguses. Tallinna 13 maja saab olema restaureeritud 2023. a lõpuks.

Kogu projektiperioodi jooksul soovime neisse tegevustesse kaasata ka kogukonnaliikmeid (vt näiteks ülal viidatud esitlust) ning hoida projekti käigust avalikkust kursis.

Rohkem infot saab aadressil srik@weissenstein.ee, meie kodulehelt srik.vabakond.ee ning Facebookist.

LISA: Projekti eellugu

Allpool on huvilistele pisut põhjalikum ülevaade sellest, miks ning mis asjaoludel üks mittetulunduslik ühendus sellise projekti kirjutas.

Ühendus Weissenstein ja Paide SRIKi asutamine 2004-2007

Kui alustada päris algusest, siis kõik algas 2004. aastal, mil neli linnakodanikku, täiesti iseseisvalt ja ilma igasuguse seoseid omamata linnavõimu, muinsuskaitseameti või muude institutsioonideta, otsustasid asutada mittetulundusliku ühenduse Ühendus Weissenstein. Esimesteks tegevusteks oli Ühenduse kodulehel Paide vanade fotode ja linna ajalugu puudutavate kirjutiste avaldamine. Aja jooksul hakkas sellele lisanduma muudki: Ühenduse enda poolt tehtud uurimustööd Paide ajaloo ning ajalooliste hoonete kohta, üle saja aasta ilmunud „Paide Teataja“ artiklite taasavaldamine, Paide linnas toimuva kajastamine aga ka omal initsiatiivil koostöö käivitamine Paide linnaga. Esialgu osalesime töökoosolekutel, kus valmistati ette Paide Vallitorni uuendamist, seejärel aga käivitasime nn „Kodanike Klubi“, kuhu kutsusime ka Paide linnavalitsuse liikmeid, kes koheselt hea meelega liitusid, et otsustada, mida hakata peale Paide vanalinnaga. Selle tulemusel koostasime u 40 lk pikkuse „Paide vanalinna visiooni“, mille andsime tasuta üle Paide linnale ning mis võeti hiljem aluseks Paide vanalinna arengukavas. Muuhulgas oli juba neis dokumentides kavandatud, et vanalinnas Paide linnale kuuluvad hooned, asukohaga Tallinna tn 9, 11 ja 13 tuleb võtta kasutusse restaureerimiskeskuse, käsitöökeskuse ja linnakodaniku majadena. Lisaks alustas ühendus 2006. aastal ka säästva renoveerimise koolituste korraldamisega, korraldati ajalooõhtuid, koostati üks vanalinna teemaline film, anti välja raamat, valmistati vanalinna meeneid jne (kuna Ühendus Weissenstein koduleht oli ehitatud 2004. a tarkvarale ja seda ei uuendatud, omamoodi muinsusväärtus seegi, siis on leht praegu tehnilistes põhjustel rivist väljas, selle uues versiooni avaldamisega tegeletakse).

Ühendus hakkas koos linnavalitsusega korraldama ka iga-aastaseid „Vanalinna konverentse“, milledest esimene toimus 2006. aastal ning kus mh otsustati, et Paides tuleb asutada Tallinna eeskujul säästva renoveerimise infokeskus ning alustada ka säästva renoveerimise koolitustega. MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus, ehk Paide SRIK asutatigi 2007. aastal ning asutajateks olid Ühendus Weissenstein, Paide linn ja Eesti Muinsuskaitse Selts. Paide SRIKi eesmärk oli aidata Paide linnal teha koostööd muinsuskaitseametiga ning tagada vanalinnas muinsuskaitseliste nõuete täitmine, ent seda mitte lihtsalt korralduste, piirangute ja nõudmiste esitamisega, vaid pigem nõustamisega, koolitustega, vanamaterjali kogumise ja jagamisega ning muul moel vanalinna majaomanikele toetuse pakkumisega. Selline koostöö oli suurepärane näide kodanikualgatuse ja linnavõimu ühistegevusest, tänu millele on käiku läinud algatused ka teovõimelistena püsinud. Linnavõimu esindajad tuleb sellise hea tahte ja koostöösoovi eest ainult kiita.

Paide SRIKi infokeskus ning kogukonnakeskus 2008-2013

2008. aastal avati Tallinna 11 hoones, mis sel ajal oli kasutusel Paide Noortekeskusena, ühes ruumis, Paide SRIKi teabetuba. Olime talgute korras teinud toa avamiseks mitmeid päevi ettevalmistusi – eemaldanud nõukogudeaegseid kihte, toonud välja algseid kihte, ehitanud sisustust, hankinud infomaterjale ja ennistamiseks vajalike ehitusmaterjalide ja tööriistade näidiseid. Infotoa tegevuse korraldamiseks hakkas Paide SRIK saama Paide linnalt iga-aastast tegevustoetust, millest üks osa oli seotud infotoaga seotud kulutuste eest maksmiseks, teine osa tegevusteks (nõustamine, koolitused, vanamaterjali kogumine, trükised jms) ning kolmas osa infotöötaja töötasuks. Alustasime kohe mitmepäevase koolitustsükliga, millele järgnesid mitmed teised koolitused, kogusime Puuuvilja tänaval lammutatud vanade majade ehituspalgid ja muu materjali oma lattu, ehitasime selleks ajutise vanamaterjali lao, nõustasime majaomanikke jne. Nende praktiliste tegevuste kõrval jätkas samas Ühendus Weissenstein Paide ajaloo alaste uurimistöödega ning lisaks hakkas tasapisi tekkima mõte sel ajal veel väga uudsest kogukondlikust ühistegevusest.

Aastal 2010 lahkus noortekeskus Tallinna 9 ja 11 hoonetest ning Paide SRIK sai seejärel mõlemad hooned oma kasutusse. Juba siis oli aru saada, et kitsalt säästva renoveerimise alasest tegevusest ei piisa. Ehkki tol ajal oli säästev maailmavaade midagi uut ning kogukondlikkusest ei rääkinud veel eriti keegi, tekkis meil mõte just neid kahte teemat senisest enam rõhutada, ehk näidata, et säästev majaennistus on ainult üks laiemalt säästvast (või nagu praegu nimetame kestlikust) maailmavaatest ning kogukondlikest tegevustest, mis moodustavad kõik kokku ühe terviku – tegelikult jätkusuutliku tulevikunägemuse nagu seda tänapäeval aina enam tunnustatakse.

Saades ideid Eesti ökokogukondade liikumisest (näiteks Transitsion Towns näide Inglismaalt) ning korraldades 2010. aastal Paides Vanalinna konverentsi Eesti asumiseltside konverentsina, kus kuulsime tärkava kogukondliku liikumise ideid Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Viljandist, olime valmis kestliku ja kogukondliku keskuse laiendamiseks. Eeskujusid ja valmis mudeleid ei olnud kusagilt võtta, seega tuli kõik katse-eksituse meetodil ise leiutada. Tegevusi oli väga erinevaid: väga mitmed talgud Tallinna 9 ja 11 hoonete korrastamiseks ning ajalooliste väärtuste eksponeerimiseks, kogukondlikud arutelud eri teemadel, erinevate ürituste korraldamine (tantsutoad, kontserdid), talgute toetamiseks kogukondliku raha P.A.I. väljaandmine, kogukondliku ajalehe KoosOlek väljaandmine, vanade jalgrataste korrastamine ja rentimine (Welopark) ning lisaks jätkuvalt säästva renoveerimise koolitused, sh osalemine erinevates projektides, vanamaterjali kogumine ja müük, „Majatohtri“ kaupluse tegevus jms. Ja inimesed tulid selle kõigega kaasa ning panustasid kogukonnakeskuse ülesehitamisse nii otseselt kui tegevuste toetamisel kaudu, mille eest neile kõigile suur tänu! Ka majanduslikus mõttes liikusime aina enam isemajandamise poole – Paide linna tegevustoetus jätkus (ehkki väiksemas mahus), samas kulutused suurenesid (ühe toa asemel kasutuses nüüd kaks hoonet), ent aina suurem osa tuludest hakkas moodustama arvukatest projektitoetustest ning tekkivast omatulust (koolituste müük, vanamaterjali müük, „Majatohtri kaupluse“ müük). Sellist mahukat tegevust ei saanud enam juhtida vabatahtliku tasuta tööga, mistõttu olid projektide eelarvetesse ka sisse kirjutatud töötasud.

2013. aastaks kujunes sellest välja kohalik, nn Paide-formaat, mida hakkasime kutsuma Wabalinna majaks.

2013-2018 Wabalinna maja

Kogukonna teema on alati olnud natuke kahe otsaga – ühest küljest on meil alati olnud soov kaasata kogukonda, teisest küljest on Paide linna kogukond niivõrd suur ja erinevate huvidega, et absoluutselt kõigi kaasamine ei ole loomulikult võimalik. Lisaks ei olnud Paide kogukonnakeskus ka nagu näiteks kultuurimaja, st me olime küll avatud kõigile, ent eesmärgiks oli arendada siiski mitte kõikvõimalikke suundi ja tegevusi, vaid just kestlikku ja kogukondlikku maailmavaadet.

Et sellele kõigele kohasem nimetus anda, otsustasime aastal 2013, et meie keskuse nimeks saab edaspidi Wabalinna maja (st tegemist ei olnud uue MTÜga, vaid kogukonnakeskusse koondunud erinevate tegevuste koondnimetusega, kus keskne tegutseja oli endiselt Paide SRIK). See oli seotud mitmete meie jaoks oluliste märksõnadega: W kui Paide ajalugu, riimumine vanalinnaga, vabalinn kui linnakeskkond, mida saavad mõjutada ka vabatahtlikud (st see pole ainult selleks kutsutud ja valitud institutsioonide ülesanne). Vt Wabalinna maja tekkeblogi ka http://weissenstein.blogspot.com/.

2013. a kevadel saime kinnituse, et SA Ajakeskus Wittenstein planeerib Tallinna 9, 11 ja 13 hoonetesse EASi toetuse abil muuseumi uut asukohta, mistõttu Wabalinna maja tegevus tuleks toetuse saamise korral lõpetada. Esitasime märtsis sihtasutusele ja linnavalitsusele omapoolse visiooni sellest, kuidas Wabalinna majas tekkinud algatus võiks toimida edaspidi sünergias selle kavandatava projektiga, samuti ettepanekuid keskuse toimimisega seotud kestlikeks lahendusteks, ent meie ettepanekuid isegi ei arutatud.

Wabalinna maja 2013. aasta ettepanekud Tallinna 9 ja 11 hoonet kasutamiseks ühiselt muuseumiga

Sellest ajast oli meil selge, et neist hoonetest tuleb võibolla lahkuda, ent lõplik selgus saabuks muidugi alles siis, kui projektiidee on saanud ka rahastuse.

Seetõttu jätkasime seni oma tegevustega, kõik algatused pigem laienesid, sh kunstigalerii tegevus, kontserdid, vabaõhuüritused suuremal määral kogukonna kaasamiseks, sh kreisilinnapäevad Paide linnas asuvatel aladel, mida seni ei oldud sel moel kasutatud – nn muuseumi park, Väike-Aia roheala, kus meil oli suurepärane koostööd Paide Kultuurikeskusega. Laenutasime välja Welopargi jalgrattaid, mille eest sai tasuda P.A.I.des, tegime jalgrataste hoolduse ja remondi koolitusi, sh Paide lastekodus. Laiendasime SRIKi koolituste formaati – tegime nüüdsest ka 10 päevaseid tsükleid ning koostöös Töötukassaga pikaajalistele töötutele ka 50-päevaseid koolitustsükleid (millest kasvas välja vanade akende ennistamise startup meie töökojas). Korraldasime nii, et Paide SRIKi puidutöökoda oleks kogukonna jaoks avalikus kasutuses, et sel moel toetada majaomanikke. Tegime koostööd Eesti Kunstiakadeemiaga, seda nii loengute korraldamise kui ka Tallinna 13-s uuringute läbiviimise ettevalmistamise osas.

Lisaks käivitus Wabalinna majas taluturg ja Wabakohvik (mis sai alguse vabatahtlike ja talguliste toitlustamisest), jätkus koostöö Arvamusfestivaliga, kelle meeskond on samuti Wabalinna maja tegevust ääretult palju oma mitterahalise panusega toetanud.

Samuti tegime aktiivset koostööd koolidega: gümnaasiumites viisime läbi säästva renoveerimise valikainet ning Järvamaa Kutsehariduskeskuses mitmeid täiendõppeid, samuti osalesime JKHK projektides, mis olid seotud säästva renoveerimisega. Väga hea koostöö koolidega jätkub tänini.

2015. aastal käivitus Ühenduse Weissenstein projekt „Majalood“ – tegemist on siiani kasutusel oleva ning arendatava, QR-koodide põhiselt üles ehitatud veebilehega Paide majade ajaloost (majalood.weissenstein.ee), mida praegu arendatakse heas koostöös SA-ga Ajakeskuse Wittenstein. Projekti käivitamist toetas Kultuuriministeerium.

Endiselt saime Paide linnalt tegevustoetust, ent nüüd oluliselt vähemal määral, mis kattis u 90% ulatuses kahe hoonega seotud püsikulud, ülejäänud kulud (sh remondikulud, töötasud; ülejäänud toetussumma loovutasime SA-le Ajakeskus Wittenstein) katsime täielikult omavahenditest (mitmed projektitulud, omatulu), mis moodustasid suure enamuse kogu Wabalinna maja eelarvest. Seejuures on oluline märkida, et MTÜ puhul ei võrdu omatulu nö omanike tuludega, st mingi nö kasumi jaotamist ei toimu, omatulu suunatakse MTÜ põhitegevusse, st avalikeks huvideks, praegusel juhul Wabalinna majaga seotud kulutuste katmiseks ning Wabalinna maja ei tegutse seejuures kellegi erahuvides, vaid üldistes, avalikes huvides, panustades täiel määral tegevustesse, millesse ärihuvide tõttu ei panustaks keegi.

Oluline on ka märkida, et Paide linnalt ei võetud välja tegevustoetust mitte igal aastal, oli aastaid, mil kõik Wabalinna maja kulud (millest ainuüksi kütte- ja elektrikulud olid suurusjärgus 6000 eurot aastas) kattis Ühendus Weissenstein ainult omatulust.

Ent 2016. aastaks oli selge, et Tallinna 9 ja 11 hoonetega enam pikaajalisi plaane teha ei saa, sh ei saa kirjutada uusi projekte, käivitada muid tegevusi, sest SA Ajakeskus Wittenstein valmistus hoonete võtmiseks enda kasutusse pärast EASi toetuse saamist, mis küll esimesel korral ebaõnnestus.

Kuivõrd meie tegevuse jätkusuutlikkus oli sellega täielikult ära lõigatud, tuli tegevused kokku tõmmata, sh kadus ära võimalus omavahenditest töötasude maksmiseks, mis arusaadavalt oluliselt vähendas võimekust täisajaliselt maja arengusse panustada. Tegelesime küll ka uue võimaliku asukoha otsingutega, ent mitte kokkulepete tegemisega, et mitte teha ennatlikke otsuseid, sest SA projektitoetuse saamine ei olnud veel kindel ning Tallinna 9 ja 11 keskkond on meie tegevuse jätkamiseks ideaalne.

Lõplik otsus EASi toetuse kohta tuli 2018. aastal, mis tähendas, et peame olema valmis senisest asukohast lõplikult lahkuma. Et teavitada sellest kogukonda, kes oli meid tõeliselt toetanud, korraldasime 2018. a juulis Wabalinna majas arutelu, kus räägiti väljakolimise põhjustest (vt http://wabalinn.weissenstein.ee/wabalinna-lopp/). Osales kümneid inimesi, kelle jaoks olid esitatud põhjused arusaamatud ja vastuvõetamatud. Suur hulk inimesi otsustas seetõttu ka toetada Järva Teatajas avaldatud üleskutset jätta Wabalinna maja edasi oma senisesse asukohta. Oleme ülimalt tänulikud kogukonnale sellise ootamatu ja jõulise toetuse ja kaasaelamise eest! Ometi olime kahetises olukorras: ühest küljest olime vastumeelselt sunnitud lahkuma koos kogukonnaga üles ehitatud kodusest keskkonnast, mis oli meie tegevusteks ideaalselt sobiv. Ent teisest küljest teadsime, et meie vahenditest ei jätku kogu kompleksi, eriti Tallinna tn 9 tellishoone kordategemiseks. Seetõttu otsustasime aktsepteerida toimunud muudatust, lootes et tulemuseks saab korrastatud ja seetõttu kestmajääv hoonekompleks Tallinna tänaval.

Tuleb ka märkida, et vahepealsel perioodil oli SA Ajakeskus Wittenstein kirjutanud Tallinna 11 tegevustesse sisse ka „arhitektuurikeskuse“, mis oleks võimaldanud ainult Paide SRIKil (mitte kogu Wabalinna majal) üksikute tegevustega muuseumi tegevuses osaleda, ent seda EAS ei toetanud (idee oligi raskesti seostatav muuseumi muude ideedega). Samuti oli aja jooksul EASi projektist välja jäetud Tallinna 13 hoone, seda just põhjusel, et suunata suurem rahaline panus Tallinna 9 ja 11 hoonetesse ning Vallitorni. Meile pakuti võimalust jätkata tegevust Tallinna 13 majas, ent see ei olnud läbi räägitud selle hoone senise kasutajaga (Loomekeskus) ning me ei kujutanud ette, kuidas saaks meie tegevus jätkuda selle hoone mõne toa allüürnikuna. Lisaks puudus inimetel usaldus sama üürileandja suhtes, kelle ruumidest olime nüüd sunnitud lahkuma. See oli tollane, arusaadavatel põhjustel tekkinud emotsionaalne hoiak.

Teisi võimalusi ümber kolimiseks meile ei pakutud. Samuti ei pakutud võimalusi ruumidesse tehtud kulutuste hüvitamiseks. Selline võimalus oli tegelikult üürilepingusse sisse kirjutatud ning me ka kaalusime seda, ent loobusime. Peamiselt põhjusel, et mitte tekitada linnale sellega rahalisi kohustusi.

Seetõttu otsisime võimalusi uue Wabalinna maja käivitamiseks teistes vanalinna hoonetes. Kahjuks need läbirääkimised ebaõnnestusid, eelkõige kõrgete hindade tõttu. Meie tegevus ei ole kunagi olnud kellegi erahuvides, seega ka mitte kasumi teenimisele suunatud. Avalikes huvides tegutsemiseks väga suurte summade eraviisiline kasutamine ei olnud aga võimalik.

2019 – 2021 Wabalinna maja lõppemine, Paide SRIKi tegevused uue asukoha otsinguil

Pärast Wabalinna maja lõpupidu, kolisime 2019. a aprilliks Tallinna tn 9 ja 11 hoonetest välja. Ühe osa vanamaterjalist ladustasime ajutiselt eraomanikult üüritud hoones Rüütli 32-34, mida oleme püüdnud jõudmööda ka lihtsate vahenditega senises korras hoida ja pisut ka parendada, tehes hoovis ja ruumides heakorratalguid jms. Wabakohvikule leidsime uued ruumid Keskväljak 12 majas, kus täiesti oma vahenditest tegime remondi ja taaskäivitasime kogukonnakohviku, mis on senini kogukondlike kokkusaamiste kohaks ning ka Paide SRIKi ajutiseks ja tasuta kasutusel olevaks teabetoaks.

Kuna selleks ajaks olid avaldatud esmased andmed kavandatavast, nn Norra projektist, valmistusime selles osalema Rüütli 32-34 hoonega. Tingimustest oli aga teada see, et hoone peab olema taotleja omandis või kasutuses hoonestusõiguse (mitte lihtsalt üürilepingu) alusel. Kuna omanik oli nõus ainult müügiga, oleks see tähendanud märkimisväärset rahalist kulu. Lisaks oli vajalik leida raha ehituslik eelprojekti koostamiseks (vähemalt 15 000 eurot) ning ka omafinantseeringuks, mis nüüd teadaolevalt pidi olema 10% projekti eelarvest. Teadsime, et nende summade leidmine kujuneb äärmiselt keeruliseks aga ei pidanud seda siiski päris võimatuks.

Sel ajal võeti aga meiega taas ühendust Paide linnavalitsuse poolt ning tehti pakkumine, et me siiski kaaluksime veelkord võimalust jätkata tegevust Tallinna 13 majas ning sellega tooksime ka nn Norra toetuse linnale kuuluvasse hoonesse. Pakuti ka uusi tingimusi: kogu hoone, mitte ainult mõnede tubade kasutusse andmine ja mitte üürilepingu, vaid pikaajalise hoonestusõiguse alusel (nagu seda nõudsid Norra vooru tingimused) ning ehitusliku eelprojektiga ja omafinantseeringuga seotud kulutuste katmine.

Taas olime kahetise valiku ees. Kas usaldada partnerit, kellega meil oli olnud hea koostöö, ent kellega see oli järsult ja meile äärmiselt ebasoodsalt katkenud või minna täieliku iseseisvuse teed? Valisime esimese tee. Esiteks põhjusel, et tingimused olid oluliselt toetavamad kui 2018. aastal ning teiseks põhjusel, et kogu meie tegevus on alati olnud suunatud koostööle. Praegu tagasi vaadates on meil kindlasti hea meel, et Paide linna poolt selline tänuväärne pakkumine tehti. Paralleelselt nende läbirääkimistega korraldasime Tallinna tänavale maha jäänud ajutise lao lammutust ning säästva renoveerimise valikaine läbiviimist Paide gümnaasiumis, mis jätkus 2020. aasta veebruarini.

2020. a märtsi lõpuks olid läbi räägitud Tallinna 13 hoonestusõiguse tingimused Paide linnaga ning SA-ga Ajakeskus Wittenstein. Põhjus, miks pakkumine tehti meile, oli loogiline: sihtasutusel oli oluline suur EASi projekt lõpetada ja käivitada ning nende hinnangul ei jätkunud neil ressurssi eraldi projektiks Tallinna 13 hoonest. Olulisem põhjus oli aga muus: ühistegevuse tulemusel oli Paide SRIK saavutanud olulise kompetentsi ajalooliste hoonete ennistamise valdkonnas, mis oli leidnud tunnustust ka väljaspool Paidet. Ka mujal Eestis oli Paide SRIK ja Wabalinna maja saavutanud positiivse tuntuse, sh Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis, kus just SRIKe peeti olulisteks ja tunnustatud partneriteks. Teine oluline põhjus oli meie kogemus kogukonna kaasamises ja kogukonna toetus, mida endiselt kogesime. Võimalik, et pakkumisega näidati üles ka head tahet hüvitada neid kaotusi, mida olime sunnitud vanasse tegevuskohta maha jätma, ehkki sellest ei ole kunagi juttu olnud.

Seepärast asusimegi ette valmistama nn Norra toetuse toomist Tallinna 13 hoonesse. Seda hoonet ei ole meile müüdud. Kinnistu kuulub endiselt SA-le Ajakeskus Wittenstein ja sellega tegelikult Paide linnale. Meile oli tähtajaliselt (40 aastaks) kasutusse antud kinnistul asuv peahoone ja kõrvalhoone aga ainult tingimusel, et ennistame hoone ning võtame kasutusse säästva renoveerimise teabekeskusena, mille tegevusi ja kasutust jagatakse kogukonnaga. Ka SA-le Ajakeskuse Wittenstein jäeti lepinguga võimalus hoone teatud ruume vajadusel kasutada. Pärast hoone korda tegemist ning säästva renoveerimise toetamise ja kogukonnaga jagamise eesmärgil kasutamist (seega mitte kellegi erahuvides kasutamist) on meil kohustus hoone sihtasutusele ja sellega ka linnale tagastada.

Asusime koostama hoone ehituslikku eelprojekti, taotlesime Muinsuskaitseametilt eritingimused, rääkisime läbi Päästeametiga, tellisime ekspertarvamuse ja lahendused nii Muinsuskaitseameti kui Päästeameti nõuete ühildamiseks, koostöös Tallinna SRIKiga koostasime restaureerimise eripärast lähtuva detailse ehituseelarve, lõpuks koostasime taotluse ja finantsplaani, kaasasime partnereid ja tegime mitmeid teisi väga palju tööd nõudvaid tegevusi projektitaotluse esitamiseks 2020. a novembri lõpuks. Tööd toimusid meie poolt vabatahtlikkuse korras, ent kuna taotluse eesmärgiks oli teises omandis oleva kinnistu väga olulisel määral parendamine keerulise projektiperioodi jooksul, siis loomulikult planeerisime projekti eelarvesse ka töötasu.

Lisaks toimusid läbirääkimised Paide linnaga omafinantseeringu korraldamiseks. Käisime projekti sisu läbi rääkimas Paide linnavolikogus, seda kahel korral, vastates seal ka küsimustele ning lõpuks tegi volikogu otsuse toetada omaosalusega projekti, ehk otsuse sisuks oli otseselt omafinantseeringu andmine just konkreetsele Paide SRIKi projektitaotlusele nn Norra voorus osalemiseks. See oli meie silmis äärmiselt märkimisväärne panus Paide linnavalitsuse ja volikogu poolt hea koostöö taaskäivitamiseks, mille eest oleme siiralt tänulikud! Koostöö ei sünni alati iseenesestmõistetavalt ja kergesti, ent oluline on, et see sünnib ning meie ühises linnas aetakse asju ka ühiselt.

Kogu selle tegevuse kõrval jätkasime endiselt ka säästva renoveerimise valikaine andmist Paide gümnaasiumis ning majalood.weissenstein.ee lehe arendamist. Pidevalt oleme tegelenud ka ajalooliste hoonete omanike nõustamisega nii Paides kui ka mujal Järvamaal, olles ka Eesti Vabaõhumuuseumi veetud vanade majade nõustajate ja meistrite võrgustiku liikmed.

Kokkuvõtteks: kogukondlik koostöö ei sünni iseenesest. See on õnnestunud sümbioos kodanikualgatusest, vabatahtlikust tööst ja avaliku võimu heast tahtest seda märgata ning võimalusel toetada. Me oleme äärmiselt tänulikud kõigile, kes on selles olnud toeks ja abiks, nii väga headel aegadel kui ka läbi raskete aegade ja ka vahepeal keeruliseks kujunenud suhete, nii Paide elanikele, Paide linnavalitsusele kui kõigile teistele toetajatele mujal. Hea meel on ka käivituvast koostööst SA-ga Ajakeskus Wittenstein, kes on meie tulevane naaber ja kogukonnamaja kinnistuomanik.

Nüüd on loodetavasti uue alguse aeg. Kutsume üles kogukonda taas seisma meie linnale vajaliku kestliku ja kogukondliku arengu eest, mis aja jooksul muutunud aina olulisemaks ja üldtunnustatumaks arengueesmärgiks kõikjal. Soovime kindlasti Paide SRIKi tegevusi ellu viia koost teiega! Palun tutvuge projektiideega ning kui tunnete, et soovite osaleda, andke palun teada meiliaadressil srik@weissenstein.ee

Parimatega soovidega

Paide SRIKi meeskond

Paide SRIKi tegevusaruanded 2009-2020

Ühendus Weissenstein tegevusaruanded 2004-2020